12
18
2015
0

[bzoj]2750: [HAOI2012]Road

-->http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2750

 

不说什么了,n遍spfa然后Dp

#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
#define nc() getchar()
inline int read(){
	int x=0;char ch=nc();for(;ch<'0'||ch>'9';ch=nc());
	for(;ch<='9'&&ch>='0';x=x*10+ch-48,ch=nc());return x;
}
#define N 1550
#define ll long long
int i,j,k,m,n,x,y,cnt,last[N],dis[N],d[N],a[N],b[N];ll ans[50050];
struct edge{int from,to,next,v;}e[50050];bool vis[N];
inline void add(int w,int v,int u){e[++cnt]=(edge){u,v,last[u],w},last[u]=cnt;}
#define met(x,y) memset(x,y,sizeof x)
inline void spfa(int s){
	queue<int>q;met(dis,0x3f),met(vis,0),dis[s]=0,q.push(s);
	while(!q.empty()){
		int k=q.front();q.pop(),vis[k]=1;
		for(int i=last[k],y;i;i=e[i].next)if(dis[y=e[i].to]>dis[k]+e[i].v){
			dis[y]=dis[k]+e[i].v;
			if(!vis[y])vis[y]=1,q.push(y);
		}vis[k]=0;
	}
}
#define mo 1000000007
inline void ad(int&a,int b){a+=b;if(a>=mo)a-=mo;}
inline void ad(ll&a,ll b){a+=b;if(a>=mo)a-=mo;}
void dfs1(int x){vis[x]=1;for(int i=last[x],y;i;i=e[i].next)if(dis[y=e[i].to]==dis[x]+e[i].v){++d[y];if(!vis[y])dfs1(y);}}
void dfs2(int x){for(int i=last[x],y;i;i=e[i].next)if(dis[y=e[i].to]==dis[x]+e[i].v){ad(a[y],a[x]);if(!(--d[y]))dfs2(y);}}
void dfs3(int x){b[x]=1;for(int i=last[x],y;i;i=e[i].next)if(dis[y=e[i].to]==dis[x]+e[i].v){if(!b[y])dfs3(y);ad(b[x],b[y]);}}
int main(){
	for(n=read(),m=read(),i=1;i<=m;++i)add(read(),read(),read());
	for(i=1;i<=n;++i){
		spfa(i),met(vis,0),met(a,0),met(b,0),met(d,0);
		dfs1(i),a[i]=1,dfs2(i),dfs3(i);
		for(j=1;j<=m;++j)if(dis[e[j].from]+e[j].v==dis[e[j].to])ad(ans[j],1ll*a[e[j].from]*b[e[j].to]);
	}
	for(i=1;i<=m;++i)printf("%lld\n",ans[i]);
}

 

Category: bzoj | Tags: 最短路 DP
12
18
2015
0

[bzoj]3064: Tyvj 1518 CPU监控

-->http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3064

 

线段树裸题,维护六个标记,当前最大值,当前加标记,当前覆盖标记,历史最大值,历史最大加标记,历史最大覆盖标记。

#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define oo -0x7f7f7f7f
#define nc() getchar()
inline int read(){
	int x=0,f=1;char ch=nc();for(;(ch<'0'||ch>'9')&&(ch!='-');ch=nc());
	if(ch=='-')ch=nc(),f=-1;for(;ch<='9'&&ch>='0';x=x*10+ch-48,ch=nc());return x*f;
}inline void read(char&c){for(c=nc();c==' '||c=='\n';c=nc());}
#define N 100010
int i,j,k,m,n,x,y,a[N],L,R,V,q;bool F;
struct tree{int mx,cover,ad,pmx,pcover,pad;}T[N<<2];
#define lson k<<1,l,m
#define rson k<<1|1,m+1,r
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
inline void Mx(int&a,int b){if(b>a)a=b;}
#define up(k) (T[k].mx=max(T[k<<1].mx,T[k<<1|1].mx),Mx(T[k].pmx,max(T[k<<1].pmx,T[k<<1|1].pmx)))
void build(int k,int l,int r){
	T[k].cover=T[k].pcover=oo;
	if(l==r){T[k].mx=T[k].pmx=a[l];return;}
	int m=l+r>>1;build(lson),build(rson),T[k].pmx=oo,up(k);
}
#define Pcover(k,v) (Mx(T[k].pmx,v),Mx(T[k].pcover,v))
#define Pad(k,v) (Mx(T[k].pmx,T[k].mx+v),T[k].cover>oo?Mx(T[k].pcover,T[k].cover+v):Mx(T[k].pad,T[k].ad+v))
#define Cover(k,v) (Mx(T[k].pmx,T[k].mx=v),Mx(T[k].pcover,T[k].cover=v),T[k].ad=0)
#define Ad(k,v) (Mx(T[k].pmx,T[k].mx+=v),T[k].cover>oo?Mx(T[k].pcover,T[k].cover+=v):Mx(T[k].pad,T[k].ad+=v))
inline void down(int k){
	if(T[k].pad)Pad(k<<1,T[k].pad),Pad(k<<1|1,T[k].pad),T[k].pad=0;
	if(T[k].pcover>oo)Pcover(k<<1,T[k].pcover),Pcover(k<<1|1,T[k].pcover),T[k].pcover=oo;
	if(T[k].ad)Ad(k<<1,T[k].ad),Ad(k<<1|1,T[k].ad),T[k].ad=0;
	if(T[k].cover>oo)Cover(k<<1,T[k].cover),Cover(k<<1|1,T[k].cover),T[k].cover=oo;
}
int ask(int k,int l,int r){
	if(L<=l&&R>=r)return F?T[k].pmx:T[k].mx;down(k);
	int m=l+r>>1,ans=oo;
	if(L<=m)Mx(ans,ask(lson));
	if(R>m)Mx(ans,ask(rson));return up(k),ans;
}
void change(int k,int l,int r){
	if(L<=l&&R>=r){if(F)Cover(k,V);else Ad(k,V);return;}down(k);
	int m=l+r>>1;if(L<=m)change(lson);if(R>m)change(rson);up(k);
}
int main(){
	for(n=read(),i=1;i<=n;++i)a[i]=read();
	for(build(1,1,n),q=read();q--;){
		char f;read(f),L=read(),R=read();
		if(f=='Q')F=0,printf("%d\n",ask(1,1,n));
		else if(f=='A')F=1,printf("%d\n",ask(1,1,n));
		else if(f=='P')F=0,V=read(),change(1,1,n);
		else F=1,V=read(),change(1,1,n);
	}
}

 

Category: bzoj | Tags: 线段树
12
17
2015
2

[bzoj]4358: permu

--->http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4358

(为了这题我还写邮件叫管理员开大时限,indecision然而并没有什么卵用

总之这题的话$\mathcal{O}\left(n\sqrt{n}\log n\right)$的复杂度应该是很显然的,因为题目给的是一个排列所以就是一个求区间连续最长串的经典问题-。-,然后我算了一下复杂度-。-1.7亿,不,我要相信玄学---->然后我就写了0.0

Category: bzoj | Tags: 莫队 并查集 K-D tree 线段树
9
22
2015
0

【Water】bzoj4260Codechef REBXOR

qiancl:你认识jpy吗,比你高明到不知道哪里去了

 

传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4260

大意:给你一列数,找出两段连续的区间[l,r],[L,R],使得f([l,r])+f([L,R])最大,f()表示这段区间每个数按位异或。

Category: bzoj | Tags:
9
1
2015
0

【Water】bzoj3589动态树

题面见http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3589

本来是被题目名字吸引点进去,然而尼玛不是lct= =

先讲讲2个log的写法吧:

树链求和+子树修改,裸的dfs序树剖,其实还有个log是容斥的2^5次的枚举

Category: bzoj | Tags:
6
11
2015
0

【POI2012】bzoj刷波兰计划 I

总感觉最近颓的不对,于是刷刷波兰人的题来平复一下心情:

[6.23] qiancl:已弃疗

剩下的 几道题 ↓

http://qiancl.is-programmer.com/posts/198146.html

12/16

Category: bzoj | Tags:

Host by is-Programmer.com | Power by Chito 1.3.3 beta | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com